Liên hệ luật sư: 09117 35235
24 Th4

By: hoangy

Luật Hành chính / Thành lập trung tâm ngoại ngữ / Tư vấn doanh nghiệp / Tư vấn đầu tư

Comments: Không có phản hồi.

I. Văn bản áp dụng

-Luật giáo dục số: 43/2019/QH14

-Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

-Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

-Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

II. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ và hoạt động trung tâm ngoại ngữ

1.Nhân sự

-Giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT

Điều 6. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

-Giáo viên trung tâm ngoại ngữ:

Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT

Điều 18. Vị trí và tiêu chuẩn của giáo viên

1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

2. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;

b) Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

4. Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

5. Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

6. Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

c) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 2.Cơ sở vật chất:

Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP

Điều 48. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

1. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

III.Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ và hoạt động trung tâm ngoại ngữ

1.Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP

Điều 47. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.”

2.Thủ tục hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP

Điều 48. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

d) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.”

3. Trình tự thực hiện:

a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

 IV. Danh mục hồ sơ:

MỤC LỤC
 1. TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
 2. ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
 3. NỘI QUY TRUNG TÂM
 4. BÁO CÁO VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY HỌC; ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN; VĂN BẢN CHỨNG MINH VỀ QUYỀN SỞ HỮU HỢP PHÁP ĐẤT, NHÀ; NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
 5. SƠ ĐỒ  BỐ TRÍ PHÒNG CHỨC NĂNG, PHÒNG DẠY HỌC
 6. BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT CHẤT
 7. GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN PCCC
 8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
 9. HÌNH CHỤP TÀI LIỆU DẠY HỌC
 10. DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN
 11. DANH SÁCH GIÁO VIÊN (HỒ SƠ GIÁO VIÊN: CMND, BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM)
 12. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ GIÁO VIÊN
 13. HỒ SƠ GIÁM ĐỐC: CMND, SƠ YẾU LÝ LỊCH, GIẤY KSK, BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CHỨNG CHỈ
 14. XÁC NHẬN KINH NGHIỆM GIÁM ĐỐC
 15. HỒ SƠ GIÁO VIÊN: CMND, SƠ YẾU LÝ LỊCH, GIẤY KSK, BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CHỨNG CHỈ
 16. HĐLĐ CỦA GIÁM ĐỐC, GIÁO VIÊN VỚI CÔNG TY/CHỦ SỞ HỮU TRUNG TÂM
 17. BẢN DỰ KIẾN THU HỌC PHÍ
 18. MẪU GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC
 19. GCN ĐKKD CTY
 20. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ
 21. HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

V. Những điều cần lưu ý

1.Quy định về bằng cấp giáo viên:

-Hiện nay có một số nhận định rằng, giáo viên có chứng chỉ TESOL thì được dạy tiếng Anh, song điều này là không chính xác.

Theo Công văn 1105/HTQT ngày 01 tháng 10 năm 2021của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì chứng chỉ TESOL chỉ áp dụng cho giáo viên nước ngoài, và chứng chỉ này tương ứng với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, không thay thế cho bằng đại học ngoại ngữ.

2. Quy định về kinh nghiệm giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

Văn bản luật hiện chưa quy định rõ, song thực tế làm việc thì người làm giám đốc cần có kinh nghiệm là giám đốc hoặc trưởng phòng giáo vụ trung tâm ngoại ngữ đã hoạt động là phù hợp.

3. Quy định về cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động giáo dục:

Hiện tại, nghị định mới chỉ yêu cầu:

Nghị định số: 135/2018/NĐ-CP

Điều 48. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

1. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Song thực tế xin giấy phép thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, vẫn có khả năng cơ quan quản lý yêu cầu theo văn bản cũ:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 48. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

2. Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

3. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

Để thuận tiện cho việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, quý vị có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Thành lập trung tâm ngoại ngữ – COVA CO.,LTD (covalaw.vn)

Mẫu hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ: Đề án và Kế hoạch giảng dạy. – COVA CO.,LTD (covalaw.vn)

Cán bộ, công chức, viên chức có được thành lập trung tâm ngoại ngữ không ? 2019 – COVA CO.,LTD (covalaw.vn)

THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TÓM GỌN – COVA CO.,LTD (covalaw.vn)

(COVALAW)